hist

Anna Černá

אנה צ'רנה באולם

נערה צעירה מושכת זאת היא הצופה הכי נאמנה שלנו. היא נעשתה חובבת התיאטרון שלנו עד כדי כך, שבכל ערב חופשי שלה היא מבקרת במופע שלנו. איך גילינו זאת? עד עתה היא ראתה :

“Jazzmime stories”- 51 פעמים
“Fancy”- 99 פעמים
“Night Fligh” - 93 פעמים
“Cabinet” - 328 פעמים
“Clonarium” - 63 פעמים
“The Best of Image”- 291 פעמים
“Fiction”- 211 פעמים
“Black Box”- 211 פעמים
“Studio Clip”- 172 פעמים
“Afrikania”- 103 פעמים

anna black

... וכובש לבבה על הבימה
;