PRINCIP ČERNÉHO DIVADLA

Dosud pro většinu lidstva zůstával princip černého divadla zahalen rouškou tajemství. Nyní přišel čas tuto roušku poodhalit. Ano, nastal okamžik vašeho zasvěcení. Z následujícího výkladu vyplyne, že princip černého divadla je překvapivě jednoduchý. Ostatně jako všechno geniální. Základem pro černé divadlo zůstává, alespoň prozatím, Einsteinova formulace zákona vztahu hmoty a energie:

 

Protože se v černém divadle pracuje se světlem, musíme připomenout i Planckovu teorii pro rozdělení světelné energie ve spektru absolutně černého tělesa. Podle této teorie se zářivá energie nešíří spojitě, nýbrž skokově, v přesně vymezených a dále nedělitelných množstvích, tj. kvantiv. Velikost zářivého kvanta ( n )je úměrná kmitočtu ( v ) a je dána výrazem:

kde ( n ) je Planckova konstanta s hodnotou 6,626*10^-34 J*s. Z těchto fyzikálních zákonitostí pak můžeme odvodit aplikace pro efekty černého divadla. Jak jsme již uvedli, hmota a záření na sebe vzájemně působí. Výsledkem jsou takové jevy jako lom, ohyb a polarizace světla. Jindy je energie pohlcována. Pohlcená energie se může měnit v energii tepelnou nebo světelnou o jiné frekvenci, a nebo v energii elektrickou, dochází-li k fotoelektrickému jevu. Ozáříme-li barevné a nebo černé těleso světlem o kmitočtu n0, dochází k přechodu energie na molekulární úrovni a kvantovým skokem k vynucení vyšších vibračních a rotačních stavů molekuly. 

Energie ( delta E ), které je k tomu zapotřebí, je světelnému kvantu odebrána, takže divák nic nevidí. Tento jev popisujeme matematicky takto:

z čehož plyne( v=v0 ) a nastává černé divadlo. Množství pohlcené energie však na jevišti narůstá a je nutno je odvádět zvláštním systémem (Line Back) do elektrocentrály, kde slouží k podpoře výkonu světelné aparatury a klimatizace. Diagram ukazuje, jak při energetickém přeskoku valenčního elektronu na jiný kvantový stav vznikají jednotlivé spektrální čáry. Viděné barvy jsou pak pro diváka pochopitelně příjemným zážitkem, neboť zjišťuje, že přece jenom něco vidí.

 

 

Na závěr je nutno připomenout, že uvedený princip černého divadla je zde objasněn teoreticky. Upozorňujeme, že aplikace této teorie v praxi ještě nemusí znamenat, že se černé divadlo opravdu podaří. Lidský faktor může změnit mnoho teorie.